Inhoud

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

ARTIKEL 3: WERKZAAMHEDEN VAN DE ONDERNEMER

ARTIKEL 4: TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 5: AANBOD

ARTIKEL 6: INFORMATIE

ARTIKEL 7: ANNULERING

ARTIKEL 8: WIJZIGING EN ANNULERING

ARTIKEL 9: PRIJS

ARTIKEL 10: BETALING

ARTIKEL 11: PLANNING EN CURSUSINFORMATIE

ARTIKEL 12: CURSUS

ARTIKEL 13: APPARATUUR

ARTIKEL 14: GARANTIE

ARTIKEL 15: HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 16: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 17: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 18: EIGENDOMSVOORBEHOUD

ARTIKEL 19: INSCHAKELING DERDEN

ARTIKEL 20: AANSPRAKELIJKHKEID

ARTIKEL 21: LEGITIMATIE

ARTIKEL 22: OPSCHORTING EN ONTBINDING

ARTIKEL 23: OVERMACHT

ARTIKEL 24: AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

ARTIKEL 25: VERTROUWELIJKHEID

ARTIKEL 26: INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

ARTIKEL 27: KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

ARTIKEL 28: INCASSOKOSTEN

ARTIKEL 29: AANVULLENDE BEPALINGEN

ARTIKEL 30: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE

ARTIKEL 31: WIJZIGINGSCLAUSULE

 

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: de ondernemer die een schoonheidsbehandelingen uitoefent, permanente make up, huidverbeterende behandelingen en fillers, verder te noemen: de opdrachtnemer;

Opdrachtgever:de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de opdrachtnemer;

Koper:de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de opdrachtnemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van hun herroepingsrecht;

BW: Burgerlijk Wetboek;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

Overeenkomst:aanbod en aanvaarding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Vertragingsschade: artikel 6:96 BW, vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van de roerende zaken.

 

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 

Naam ondernemer: Hope Hapiness Health;

Vestigingsadres: Sint Annalaan 60 Kantoor 1.13, 6217 KC Maastricht, Brugstraat 21;

E-mailadres: info@happinesshealth.nl;

Telefoonnummer:06-45252078;

Kvk-nummer:58854061.

 

ARTIKEL 3: WERKZAAMHEDEN VAN DE ONDERNEMER 

Schoonheids- en massage salon.

ARTIKEL 4: TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten welke gesloten worden met opdrachtnemer. 

 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 5. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 6. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 5: AANBOD 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de duur van de cursus;

 • de dagen en de tijden waarop de training plaats zal vinden;

 • de prijs, exclusief of inclusief bijkomende onderwijsmaterialen;

 • de toelatingseisen om  deel te mogen nemen aan de cursus;

 • informatie betreffende de lesstof.de prijs exclusief belastingen;

 • de eventuele kosten van verzending;

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de prijs garandeert;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;

 • de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 • de gedragscodes waaraan de opdrachtnemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen, en;

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

ARTIKEL 6: INFORMATIE

 1. De opdrachtgever zal aan opdrachtnemer gevraagd en ongevraagd alle benodigde informatie verstrekken die voor een juiste uitvoering van de opdracht van belang kan zijn en de opdrachtgever staat er ook voor in dat die informatie juist en volledig is. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van het uitvoeren van de overeenkomst, indien en voor zover blijkt dat een opdrachtgever niet voldoet aan de cursuseisen die door Opdrachtnemer worden gesteld, dan wel indien de opdrachtgever door zijn handelen, waaronder onder andere doch niet uitsluitend wordt gezien het niet nakomen van afspraken of het niet handelen zoals een goed opdrachtgever behoort te handelen, aanleiding geeft aan opdrachtnemer om opdrachtgever de uitvoering van de opdracht te staken.

 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de overeenkomst met de opdrachtgever op een zorgvuldige en deskundige wijze uit te voeren doch zulks uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om een derde in zijn plaats te (laten) stellen ter zake de uitvoering van de overeenkomst. Tenzij dat door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

 3. De opdrachtgever zal aan opdrachtnemer gevraagd en ongevraagd alle benodigde informatie verstrekken die voor een juiste uitvoering van de opdracht van belang kan zijn en de opdrachtgever staat er ook voor in dat die informatie juist en volledig is. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van het uitvoeren van de overeenkomst, indien en voor zover blijkt dat een opdrachtgever niet voldoet aan de opleidingseisen die door opdrachtnemer worden gesteld, dan wel indien de opdrachtgever door zijn handelen, waaronder onder andere doch niet uitsluitend wordt gezien het niet nakomen van afspraken of het niet handelen zoals een goed opdrachtgever behoort te handelen, aanleiding geeft aan Opdrachtnemer om opdrachtgever de uitvoering van de opdracht te staken.

 

ARTIKEL 7: ANNULERING

 1. De opdrachtgever heeft gedurende veertien 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 2. Annulering met betrekking tot een behandeling dient 24 uur van te voren te geschieden. Indien dit niet gebeurd wordt de gehele behandeling alsnog in rekening gebracht. 

 3. Annulering van cursus/behandeling dient schriftelijk telefonisch. of per e-mail te gebeuren.

 4. Indien de cursus binnen veertien kalenderdagen na het tot stand komen van de overeenkomst aanvangt, doet de opdrachtgever afstand van het wettelijke herroepingsrecht van veertien kalenderdagen.

 5. In het geval van annulering en/of tussentijdse beëindiging van de cursus dient het volledige bedrag van de cursus te worden voldaan. De opdrachtgever heeft geen recht op terugbetaling van het bedrag.

 6. Indien de opdrachtgever handelt in uitoefening van of voor een bedrijf is deze bij annulering gehouden het volledige voor de cursus overeengekomen bedrag aan Opdrachtnemer  te voldoen, zo ook eventueel gemaakte extra kosten te betalen.

 7. Indien de opdrachtgever na de annulering of tussentijdse beëindiging van de cursus met een door opdrachtnemer, goedgekeurde reden, de cursus wil hervatten, zal opdrachtnemer 60% korting geven aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de cursus hervatten waar deze voorheen  gebleven was voor annulering en/of tussentijdse beëindiging. De nieuwe inschrijving dient echter wel bij opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen een half jaar na de annulering of beëindiging van de cursus.

 

ARTIKEL 8: WIJZIGING EN ANNULERING

 1. Opdrachtnemer trainingen heeft het recht het tijdstip of de datum van de cursus  te wijzigen vanwege te weinig aanmeldingen of het uitvallen van een medewerker, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de cursus kosteloos te annuleren en/of te ontbinden om deze reden.

 2. In geval dat er onvoldoende aanmeldingen zijn voor de cursus of in het geval van overmacht is opdrachtnemer opleidingen gerechtigd om de cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de opdrachtgever. Het reeds betaalde cursusgeld zal niet aan de opdrachtgever worden gerestitueerd.

 

ARTIKEL 9: PRIJS

 1. De kosten van de cursussen staan vermeld op de website onder voorbehoud van alle rechten en weren van opdrachtnemer.

 2. Opdrachtnemer cursussen is niet aansprakelijk voor drukfouten of wijzigingen in het aanbod.

 

ARTIKEL 10: BETALING

 1. De opdrachtgever dient bij een inschrijving via de Website het volledige cursusgeld of een aanbetaling na overleg met opdrachtnemer tegelijkertijd met de  inschrijving te voldoen. 

 2. Aanbetaling kan geschiede per bankoverschrijving. 

 3. De opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aangaande de inschrijving indien de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden.

 4. Betaling van het gehele cursusgeld dient zonder enige aftrek, korting en/of verrekening plaats te vinden, binnen zeven  dagen na de factuurdatum. 

 5. Betaling in termijnen is mogelijk bij een cursus. Betaling in termijnen dient direct met de inschrijving te worden aangegeven. Indien de opdrachtgever hier nadien voor  wil kiezen voor een betalingsregeling, dient dit binnen 7 dagen na de inschrijving kenbaar te worden gemaakt. Bij betaling in termijnen is Opdrachtnemer  gerechtigd om 21% extra kosten als rentebedrag over het totale cursusgeld te berekenen.

 6. Indien het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan is opdrachtnemer opleidingen gerechtigd boven op het verschuldigd cursusgeld, ook de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en de administratiekosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 7. Het honorarium van opdrachtnemer wordt gebaseerd op basis van de elementen die worden benoemd in de opdrachtbevestiging die door opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt toegestuurd. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de bij het aangaan van de opdracht bekende elementen op te nemen in de opdrachtbevestiging, maar hieraan kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Bijkomende kosten, waaronder begrepen de kosten voor noodzakelijke (niet in de opdrachtbevestiging opgenomen) literatuur en/of apparatuur en examens, dienen door opdrachtgever separaat te worden voldaan. Het niet aanschaffen van benodigde literatuur en/of apparatuur kan voor opdrachtnemer reden zijn om te weigeren om de overeengekomen opdracht voor opdrachtgever uit te voeren, zonder dat opdrachtgever recht heeft op restitutie van het betaalde honorarium. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Elementen die niet worden benoemd in de opdrachtbevestiging zullen separaat worden gefactureerd aan opdrachtgever. 

 8. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn en bij overschrijding daarvan is opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten die worden vastgesteld op 15% van het aan hoofdsom verschuldigde. De opdrachtgever heeft geen recht van verrekening of opschorting.

 

ARTIKEL 11: PLANNING EN CURSUSINFORMATIE

 1. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever inplannen waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de opdrachtgever. Indien wordt afgeweken van de door de opdrachtgever door gegeven  beschikbaarheid, wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld van een andere ingepland dag.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om een andere Startdatum aan te bieden wegens onvoorziene omstandigheden en/of overmacht, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. De opdrachtgever maakt  evenmin aanspraak op enige vergoeding  schade.

 3. Opdrachtnemer zal in bijzondere situaties op het verzoek van de Opdrachtgever, een cursus verzetten naar een andere datum of wijzigen naar een andere cursus.  

 

ARTIKEL 12: CURSUS

 1. De opdrachtgever dient tenminste 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Indien deze later moet aanvangen is Opdrachtnemer gerechtigd om deelname van de opdrachtgever  te weigeren. Weigering van een cursusdag geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. Opdrachtnemer informeert de opdrachtgever schriftelijk over de gemiste cursusdag en de consequenties hiervan.

 2. Bij ziekte en/of verhindering is het verplicht zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor aanvang van de cursus opdrachtnemer schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

 3. Bij het niet op komen dagen tijdens de cursus  wordt geen cursusgeld, of delen ervan gerestitueerd.

 4. Bij ziekte en/of verhindering van een lerares zal Opdrachtnemer voor zover mogelijk vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer  de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en met een nieuwe datum komen waarop de cursus alsnog zal worden gegeven. In dit geval heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade of terugbetaling van het cursusgeld.

 5. Oefenmodellen: De Opdrachtgever dient zelf oefenmodellen mee te nemen naar de cursus. mocht het niet lukken om een model te regelen dan kan er een beroep worden gedaan op de modellenlijst. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het organiseren van geschikte modellen en opdrachtnemer opleidingen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan. 

 6. In het kader van de opdracht verleent de opdrachtgever aan Opdrachtnemer toestemming om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij het selecteren van deze derde zoveel als mogelijk en redelijk, met de opdrachtgever overleggen. Opdrachtnemer is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen, te aanvaarden waaronder een beperking van aansprakelijkheid door die derde. Opdrachtnemer zal deze voorwaarden van de derde mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever, voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 13: APPARATUUR

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Hope Hapiness Health ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst de woensdag of vrijdag daarop te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

 2. Aan de leveringsplicht van Hope Hapiness Health zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hope Hapiness Health geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 3. Hope Hapiness Health kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd worden.

 5. Hope Hapiness Health streeft ernaar vertragingen binnen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.

 6. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

 8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Hope Hapiness Health het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 10. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Hope Hapiness Health hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

 11. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Hope Hapiness Health aangegeven.

 12. Koper is de prijs verschuldigd die Hope Hapiness Health in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Hope Hapiness Health worden gecorrigeerd.

 13. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.

 14. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hope Hapiness Health.

 15. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:

 • iDeal;

 • vooruitbetaling / bankoverschrijving, of;

 • contant op locatie.

 1. Hope Hapiness Health kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

 2. Hope Hapiness Health kan voor diverse apparatuur een vooruitbetaling wensen.

 3. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hope Hapiness Health te melden.

 4. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

ARTIKEL 14: GARANTIE 

 1. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Hope Hapiness Health ter kennisgeving worden gebracht.

 3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Hope Hapiness Health is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

 4. Op alle apparatuur van de Hope Hapiness Health zit 1 jaar garantie, mits anders aangegeven. Deze garantie is van toepassing op de motor van het apparaat. Schade ontstaan door onkundig gebruik kunnen wij helaas geen garantie over geven.

 5. De garantie is alleen geldig als u in het bezit bent van een geldige factuur.

 

ARTIKEL 15: HERROEPINGSRECHT

 1. De huurder kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verhuurder mag de huurder vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de huurder of een vooraf door de huurder aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de huurder in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de huurder, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verhuurder mag, mits hij de huurder hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de huurder, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de huurder, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de huurder zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de verhuurder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 16: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPINGSRECHT

Indien de huurder een bedrag betaald heeft, zal de verhuurder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 17: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de huurder uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de huurder;

 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 • die snel kunnen bederven of verouderen;

 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 • voor losse kranten en tijdschriften;

 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de huurder de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de huurder is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 • betreffende weddenschappen en loterijen.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 

ARTIKEL 18: EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Het gehuurde blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet een eigendomsvoorbehoud toelaat. De verhuurder is onherroepelijk gerechtigd zonder dat een ingebrekestelling vereist is de artikelen terug te nemen.

 

ARTIKEL 19: INSCHAKELING DERDEN 

De verhuurder is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 20: AANSPRAKELIJKHKEID

 1. Indien de opdrachtgever een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om per omgaande en in ieder geval binnen één maand Opdrachtnemer schriftelijk aansprakelijk te stellen, waarbij de opdrachtgever het bestaan van deze aanspraak deugdelijk dient te onderbouwen, zulks op straffe van verval van het recht tot aansprakelijkstelling. Iedere aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt als na de schriftelijke mededeling door opdrachtgever aan Opdrachtnemer althans die mededeling had behoren te geschieden, twee jaar is verstreken.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever zolang opdrachtgever zelf zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet is nagekomen. In dat geval heeft de opdrachtgever niet het recht om de opdracht aan Opdrachtnemer in te trekken.

 3. Iedere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

 4. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in art. 10 bedoelde verzekering kan plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het door de opdrachtgever betaalde bedrag voor de desbetreffende opleiding over het laatste kalenderjaar, met een maximum van € 5.000,-. 

 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat niet verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van een vordering uit hoofde van de opdracht of uit andere hoofde, zoals een onrechtmatige daad. Anderen dan opdrachtgever kunnen aan de opdracht en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle mogelijke aanspraken van derden.

 

ARTIKEL 21: LEGITIMATIE

 1. Bij inschrijving voor een cursus is de opdrachtgever verplicht de correcte en volledige naam zoals vermeld op een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden. 

 2. Ieder die een cursus volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de cursus de schriftelijke Bevestiging van startdatum in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben, welke aan de docent of een (andere) medewerker van Opdrachtnemer moet worden getoond.

 

ARTIKEL 22: OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de cursusovereenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien en zodra de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer, alsmede in geval van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, beslaglegging ten laste van de opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

 2. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer en opdrachtnemer de uitvoering van de opleidingsovereenkomst om die reden geheel of gedeeltelijk opschort of ontbindt, heeft opdrachtnemer het recht om de hierdoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer tot uitoefening van een ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

 3. In geval opdrachtnemer gebruik maakt van haar bevoegdheid genoemd artikel 13 lid 1 zijn de vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar en is opdrachtnemer harerzijds niet gehouden tot vergoeding van enige schade of schadeloosstelling van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 23: OVERMACHT

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden om de opleidingsovereenkomst na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, hieronder wordt onder meer begrepen: 

1) het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur;

2) storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water-, gas- en energieleveringen; 

3) ernstige arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer; 

4) arbeidsongeschiktheid van personeel van Opdrachtnemer of (ingehuurde) docenten; 

5) brand; 

6) ongevallen; 

7) transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen, blokkades of autopech; 

8) beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook; 

9) diefstal of inbraak; 

10) wanprestatie door derden; 

11) natuurrampen, waaronder overstromingen of aardbevingen; 

12) oorlog of terrorisme; alsmede 

13) iedere andere niet tot de normale handelsrisico te rekenen gebeurtenissen.

 1. Overmacht geeft opdrachtnemer het recht om de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten.

 2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de cursusovereenkomst opschorten of met onmiddellijke ingang opzeggen.

 3. Overmacht verplicht opdrachtnemer niet tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

 4. Voor zover opdrachtnemer haar verplichtingen ondanks overmacht gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, dan is de opdrachtgever gehouden om – naar rato – een vergoeding te betalen voor hetgeen gedeeltelijk is nagekomen.

 

ARTIKEL 24: AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en/of door de opdrachtgever gebruikte ondeugdelijk apparatuur en (onderwijs)materiaal.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever.

 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een opdrachtgever de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

 5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van de cursusovereenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in het desbetreffende geval aanspraak geeft, verhoogd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.

 6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot eenmaal de factuursom van de opleiding waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, zoals inkomensderving, gederfde winst, gemiste besparingen en/of gemaakte extra kosten door de opdrachtgever.

 8. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de cursusovereenkomst gebruik maakt van hulppersonen of derden, zal opdrachtnemer steeds de zorgvuldigheid in acht nemen. opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een hen toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad. Opdrachtnemer is gerechtigd mede namens de opdrachtgever de algemene voorwaarden van hulppersonen of derden te aanvaarden, ook als deze algemene voorwaarden een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid inhouden. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, die opdrachtnemer inschakelt voor uitvoering van de opleidingsovereenkomst.

 9. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor opdrachtnemer verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van opdrachtnemer of die door opdrachtnemer zijn aangesteld voor de uitvoering van de cursusovereenkomst).

 10. De beperking van aansprakelijkheid van opdrachtnemer als hiervoor vermeld geldt niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van opdrachtnemer.

 11. De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan de organisatie, aan apparatuur of meubilair, alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.

 

ARTIKEL 25: VERTROUWELIJKHEID

Opdrachtnemer, haar personeel en/of voor Opdrachtnemer werkzame personen zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Opdrachtnemer conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

ARTIKEL 26: INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Opdrachtnemer verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Opdrachtnemer. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 27: KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 28: INCASSOKOSTEN 

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met de verhuurder gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de huurder.

 2. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.

 3. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan de verhuurder deze werkelijk gemaakte kosten op de huurder verhalen.

 4. De verhuurder geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Hendriks Incasso, Postbus 44, 8256 ZG Biddinghuizen, KvK 69890196.

 

ARTIKEL 29: AANVULLENDE BEPALINGEN

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om beeldmateriaal respectievelijk foto’s of korte filmopnamen, gemaakt tijdens een opleiding, te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de opdrachtgever of model vooraf expliciet kenbaar heeft gemaakt dat deze niet in het openbaar gebruikt mogen worden.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of foute publicaties op de website of drukmateriaal. Hieraan kunnen evenmin rechten worden ontleend.

 

ARTIKEL 30: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE

 1. Op alle rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, zittingslocatie Maastricht.

 

ARTIKEL 31: WIJZIGINGSCLAUSULE

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van opdrachtnemer te wijzigen. 

 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de opdrachtgever meest gunstige bepaling zal prevaleren.